web design software

WHITEFINANCING.PL

Uproszczone procedury i skuteczność!

KOMFORT PLANOWANIA I FINANSOWANIA

Jako agent NOTUS FINANSE S.A. współpracuję z 25 bankami i instytucjami pozabankowymi oraz mogę zaoferować pełną gamę instrumentów finansowych firmom z różnych segmentów z różnymi potrzebami.

Na niniejszej stronie przedstawione zostały propozycje finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym, obrotowego ratalnego i pożyczki dedykowane białej branży.
Zapraszam również na stronę www.flexleasing.pl, gdzie zostało zaprezentowanych 7 form leasingu, w tym pożyczka leasingowa - atrakcyjny instrument dla białej branży.

RODZAJE PODMIOTÓW

które się kwalifikują do kredytowania

Gabinet Lekarski, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gabinet Weterynarii, Weterynarz, Lekarz, Farmaceuta, Dentysta, Stomatolog, Technik dentystyczny
Ratownik medyczny, Fizjoterapeuta, Psycholog, Pielęgniarka,
Położna, Optyk, Protetyk.

Legenda

MAX OBROTY - Maksymalne obroty roczne firmy, dla której skierowany jest produkt w mln
MIN OKRES DG - Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącach
WKŁAD WŁ. - Wymagany wkład własny
MIN KWOTA - Minimalna kwota kredytu w PLN
MAX KWOTA - Maksymalna kwota kredytu w PLN
OKRES KRED. - Okres kredytowania w miesiącach
ZABEZP..- Wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu

NRMAX OBROTYMIN OKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.

400 000 zł lub 500 000 zł

Technik dentystyczny, Farmaceuta, Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny, Fizjoterapeuta, Protetyk, Psycholog, Optyk Weterynarz, Lekarz, Dentysta

Kredyt ratalny

Cel: dowolny cel na rozwój działalności gospodarczej, także na refinansowanie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i oraz na osoby fizyczne
✔ Technik dentystyczny, Farmaceuta, Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny, Fizjoterapeuta, Protetyk, Psycholog, Optyk dostępny jest kredyt na        
     kwotę do  400 000 zł z okresem kredytowania do 120 miesięcy. 
✔ Weterynarz, Lekarz, Dentysta dostępny jest kredyt na kwotę do 500 000 zł z okresem kredytowania do 144 miesięcy.
Uzyskanie maksymalne kwoty kredytu zależy od zdolności kredytowej. Brak wymogu posiadania biznesplanu.
Opłaty i prowizje:
* min prowizja: 2%
* min marża 4% + WIBOR 3M
* prowizja za wcześniejszą spłatę 3%
Harmonogram spłat: miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe
Czas: decyzja kredytowa 3-5 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy.
Zabezpieczenie: standardowe:
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w Banku
Proces:
1. Przesłanie skanów dokumentów do Notus Finanse.S.A.
2. Kontakt Banku z Klientem
Wymagane dokumenty:
DO DECYZJI:
1. Dokumenty rejestrowe firmy
2. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje:
    ✔ Lekarze, Dentyści: dyplom / pozwolenie na wykonywania zawodu / legitymacja zawodowa
    ✔ Weterynarze: dyplom ukończenia studiów / legitymacja zawodowa / zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
3. Akt rozdzielności majątkowej / orzeczenie w przedmiocie separacji / orzeczenie w przedmiocie rozwodu (w przypadku gdy wnioskodawca jest osoba  
    fizyczna prowadząca jednosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki osobowej jeśli dotyczy) 
4. Umowa spółki z aneksami
5. Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni rok obrotowy i za koniec okresu bieżącego (zbiorcze podsumowanie okresów miesięcznych)
6. Kopie deklaracji podatkowych rocznych za ostatnie 2 lata obrotowe
7. Bilans i rachunek wyników za ostatnie 2 lata obrotowe z informacją dodatkową (jeśli dotyczy)
8. Bilans i rachunek wyników (lub F-01) na koniec miesiąca (kwartału) poprzedzającego miesiąc (kwartał) złożenia wniosku kredytowego
9. Opinia i raport biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata obrotowe (jeśli podmiot podlega badaniu biegłego rewidenta - wymagane są dwa ostatnie dostępne     raporty z badania)
10. Prognoza finansowa do wniosku kredytowego (jeśli dotyczy)
DO URUCHOMIENIA:
Opinie z banków / innych instytucji finansowych kredytujących firmę (tylko w przypadku, gdy w BIK nie ma informacji o danym zobowiązaniu (jeśli dotyczy)

NRMAX OBROTYMIN OKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
1a5 mln24 miesiące010 000400 000120 miesięcywg opisu
1b5 mln24 miesiące010 000500 000144 miesiącewg opisu

500 000 zł
na przychodach!

Lekarz, Dentysta, Weterynarz

Kredyt Obrotowy Ratalny

Cel: finansowanie potrzeb bieżących, m.in. zatowarowanie, sprzęt, wyposażenie biura/placówki
Dla kogo? osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej lub spółki partnerskiej, wykonujące wolne zawody na podstawie uprawnień określnych przepisami prawa.
PKD: 86.21.Z - lekarz ogólny, 86.23.Z - stomatolog, 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna, 75.00.Z -weterynarz
Uzyskanie maksymalne kwoty kredytu zależy od zdolności kredytowej oraz oceny BIK
Procedura uproszczona - Bank bierze pod uwagę przychody a nie dochody
Opłaty i prowizje:
* prowizja za udzielenie: 6,95% lub 2,95% z Ubezpieczeniem
* oprocentowanie: marża ryzyka do 7,95% + WIBOR 12M lub z Ubezpieczeniem marża 6% + WIBOR 12M,
* prowizja za wcześniejszą spłatę
Czas: decyzja kredytowa nawet w dniu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy
Wymagane przepływy przez konto: 3 – krotność raty kapitałowo – odsetkowej
Zabezpieczenie: standardowe:
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w Banku
Proces:
1. Przesłanie skanów dokumentów do Notus Finanse.S.A.
2. Kontakt Banku z Klientem
Wymagane dokumenty:
DECYZJA:
1. Skan dowodu osobistego
2. NIP
3. Wyciągi z rachunków firmowych z ostatnich 6 miesięcy - wyciągi, nie historia
4. Telefonicznie wyrażenie zgody pracownikowi banku na przetwarzanie danych osobowych, weryfikacje w bazach takich jak BIK BIG.
URUCHOMIENIE:
5. Dokumenty finansowe
6. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje:
    Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu albo kopia decyzji o wpisie do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego          
    przez Okręgową Izbę Lekarską albo kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z Okręgowej Izby Lekarskiej albo Wyciąg
    elektroniczny z centralnego rejestru lekarzy oraz lekarzy dentystów oraz danych teleadresowych prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarską
    http://www.nil.org.pl/xml/nil/rejlek, w przypadku weterynarzy: kopia decyzji o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii prowadzonego przez Okręgową Izbę
    Lekarsko-Weterynaryjną albo Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy weterynarii z Izby Okręgowej Lekarsko-Weterynaryjnej.

NRMAX OBROTYMIN OKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
210 mln6 miesięcy05 000500 000max 96 miesięcybrak

500 000 zł
na uproszczeniu

Gabinet Lekarski , Specjalistyczna, indywidualna, grupową lub prywatna praktyka lekarska, 
Gabinet Weterynarii , Gabinet Stomatologiczny, Gabinet Psychologiczny, Fizjoterapeuta, Praktyka rehabilitacyjny, Praktyka pielegniarska

Pożyczka

Bank nie sprawdza, na co przeznaczane są środki z pożyczki. Brak zaświadczeń z ZUS, US i biznesplanu
Dla kogo?
✔ Gabinet Lekarski , Specjalistyczna, indywidualna, grupową lub prywatna praktyka lekarska
✔ Gabinet Weterynarii
✔ Gabinet Stomatologiczny
✔ Gabinet Psychologiczny
✔ Fizjoterapeuta, Praktyka rehabilitacyjny, Praktyka pielegniarska
Formy prawne:
✔ Spółka cywilna osób fizycznych
✔ Spółka jawna osób fizycznych
✔ Spółka partnerska osób fizycznych
✔ Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie
    Kredytowanie samozatrudnienia jest możliwe, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
    1. przedmiotem działalności jest kontynuacja obowiązków pracowniczych wykonywanych na podstawie umowy o pracę przed samozatrudnieniem,
    2.okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy był nie krótszy niż 12 m-cy,
    3.umowa na świadczenie usług z ostatnim pracodawca jest zawarta na okres co najmniej 12 m-cy. Okres kredytowania uzależniony jest od okresu
       obowiązywania tej umowy, Przy samozatrudnieniu, o pożyczkę dla firm możesz wnioskować już od pierwszego dnia prowadzenia działalności
       gospodarczej.
Formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym:
✔ Karta podatkowa,
✔ Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych,
✔ Podatkowa książka przychodów i rozchodów,
Minimalny okres prowadzenia działalności oraz posiadanie rachunku firmowego w dowolnym banku od min. 12 miesięcy.
Opłaty i prowizje:
Oprocentowanie składa się z marży wskazanej w tabeli oraz ze stawki bazowej WIBOR, która jest różna w zależności od czasu trwania umowy kredytowej.
3M WIBOR dla pożyczki udzielonej do 12 miesięcy, zmienia się raz na 3 miesiące.
6M WIBOR dla pożyczki udzielonej powyżej 12 miesięcy, zmienia się raz na 6 miesięcy
Prowizja za udzielenie pożyczki w: Wariant bez prowizji (WIBOR 3M/6M +) - 0 zł
Prowizja za udzielenie pożyczki w: Wariant z niższą marżą (WIBOR 3M/6M +) - 2,5%, min. 200 zł
Marża ryzyka banku w: Wariant bez prowizji (WIBOR 3M/6M +) - 4,5%
Marża ryzyka banku w: Wariant z niższą marżą (WIBOR 3M/6M +) - 3,5%
Na czas korzystania z ubezpieczenia Spłaty kredytu marża zostaje obniżona o 0,5%.
Wcześniejsza spłata: 0 zł

Uproszczone wymogi dokumentowe
1. Dowód osobosty
2. Wycig z rachunku bankowego firmowego z ostatnich 6 miesięcy.
 
Brak historycznych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych na rachunku na kwotę łączną wyższą niż 5 000 zł w okresie ostatnich 6 m-cy płatności wobec ZUS regulowane są terminowo (wymagane jest udokumentowanie terminowości płatności), a przynajmniej jedna płatność w każdym z 6 analizowanych miesięcy została uregulowana z rachunku rozliczeniowego w Banku.

NRMAX OBROTYMIN OKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
31,2 mln EUR12 miesięcy010 000500 000max 120 miesięcybrak z. rzeczowych

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas.
Przeprowadzimy Ciebie przez wszystkie etapy kredytowania.
kontakt@whitefinancing.pl

Moran Tomasz Hołówko
NIP: 693 209 26 24

Nie zwlekaj z kontaktem

Gotowi na oferty i współpracę

Telefon: 501 363 605 
Email: biuro@fundusze.org

Mobirise

Tomasz Hołówko
Ekspert ds produktów biznesowych

Ur. 7 stycznia 1981 r. w Głogowie. mgr ekonomii, autor pracy naukowej pt. Faktoring jako instrument finansowy wykorzystywany w transakcjach eksportowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego - RPK000836 www.knf.gov.pl 

DOŚWIADCZENIE

* Rok 2017-Ekspert ds finansowych produktów biznesowych Notus  
   Finanse S.A.
* 2010-obecnie-Przedsiębiorca B2B, B2C
* 2013-2015 Starszy Koordynator ds Usług/Service Management
   IBM Global Service Delivery Centre Sp. z o.o.
* 2008-2011 Specjalista ds funduszy unijnych (Zespół ds
   Finansowo-Księgowy oraz Zespół ds Informatyzacji w instytucji
   centralnej Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie,      obecnie pod nazwą Centrum Projektów Polska Cyfrowa ). 
* 2006-2007 Stażysta w Departamencie Sprzedaży Biura Zarządu
   KGHM Polska Miedź S.A.

EDUKACJA

* Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia magisterskie,
   kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Handel
   Zagraniczny, studia stacjonarne.
* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia Podyplomowe,
   Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem –
   strategia, projektowanie, wdrażanie.
* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe,
   Zamówienia Publiczne.

Większosć moich Klientów pochodzi z rekomendacji, poleć mnie swoim znajomym. Dziękuję!


Moran Tomasz Hołówko, NIP: 693 209 26 24
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro

Nota prawna:
Ranking kredytów dla firm.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.flexleasing.pl stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.